Att tolka och bedöma referenser för en lyckad rekrytering

När det kommer till att rekrytera personal är referenser en värdefull informationskälla för att bedöma en kandidats kompetens och lämplighet för en given roll. Att kunna tolka och bedöma referenser på ett effektivt sätt kan vara avgörande för att göra välgrundade beslut under rekryteringsprocessen. 

Skapa en strukturerad referensprocess

En strukturerad referensprocess hjälper till att säkerställa att varje kandidat blir bedömd på ett konsekvent sätt. Definiera de relevanta frågorna som du vill att referenterna ska svara på och se till att dessa frågor är anpassade till den specifika rollen. Det kan vara användbart att inkludera frågor om kandidatens arbetsprestation, samarbetsförmåga och styrkor/svagheter. Genom att ha en tydlig struktur blir det lättare att jämföra och bedöma olika kandidater baserat på referenserna.

Var uppmärksam på signaler och mellan raderna

När du tar emot referenser är det viktigt att vara uppmärksam på både det som sägs och det som inte sägs. Referenterna kan ge värdefulla ledtrådar om en kandidats kompetens och lämplighet genom sin ton, ordval och pauser i konversationen. Läs mellan raderna för att få en djupare förståelse för kandidatens styrkor, svagheter och arbetsstil. Ibland kan det vara mer betydelsefullt vad som inte sägs än vad som faktiskt sägs.

Kontextualisera referenserna

För att kunna bedöma referenser på ett korrekt sätt är det viktigt att förstå kontexten där de gavs. Fråga referenterna om de omständigheter under vilka de arbetade med kandidaten, såsom teamstorlek, projektets komplexitet eller arbetsmiljön. Detta hjälper dig att sätta referenserna i ett relevant sammanhang och undvika att dra förhastade slutsatser baserat på bristfällig information.

Be om konkreta exempel

För att få en bättre uppfattning om en kandidats kompetensnivå är det viktigt att be om konkreta exempel på tidigare prestationer eller arbetsuppgifter. Fråga referenterna att dela specifika situationer där kandidaten visade sina styrkor eller hanterade utmaningar på ett framgångsrikt sätt. Detta ger dig konkret och mätbar information att använda i din bedömning.

Använd flera referenser för en mer nyanserad bild

Att samla referenser från olika personer som har arbetat med kandidaten kan ge en mer komplett och nyanserad bild av deras kompetens. Genom att ta in perspektiv från olika nivåer, roller och arbetsområden kan du få en mer helhetsbild och få en bättre förståelse för hur kandidaten fungerar i olika situationer.

Vid rekrytering är referenser en ovärderlig resurs för att bedöma en kandidats kompetens och passform för en given roll. Genom att ha en strukturerad referensprocess, vara uppmärksam på signaler och mellan raderna, kontextualisera referenserna, be om konkreta exempel och använda flera referenser kan du ta mer informerade beslut och öka sannolikheten för att anställa rätt person.